Головна /  Путівник /  Особові фонди /  Зеров Микола Костянтинович (1890-1941), український літературознавець, поет, перекладач

Зеров Микола Костянтинович (1890-1941), український літературознавець, поет, перекладач

Фонд
28
Дати
1907–1988
Кількість описів
1
Кількість справ
250
Історична довідка
Зеров Микола Кстянтинович 1890–1937), лiтературознавець, поет, перекладач, професор (з 1923). Незаконно заарештований 1935. 3 червня 1936 вiдбував заслання на Соловках. Розстрiляний 3 листопада 1937. Реабiлiтований 1958
Анотація
Рукописи М. К. Зерова. Збiрка раннiх поезiй (1907–1919); збiрки: «Сонети. Александрiйськi вiршi» (1919), «Сонети. Lukrosae», «Сонети i елегiї. Lukrosae» (1922), «Sonnetarium» (1926–1930), «Камена» (1934); розрiзненi тексти поезiй: «Александрiя», «Брама Заборовського», «Весна у Києвi», «Вiтай, замрiяний, золотоглавий...» («Київ з лiвого берега»), «Iванiв гай», «Коло вiтрякiв», «Кулiш», «Лотофаги», «Партенiт», «Поради поетовi», «Розмова на пароплавi», «Саломея», «Самоозначення», «Чернiгiв» та iн. (1908–1933); поетичнi переклади з Вергiлiя («Енеїда»), Марцiала, Тiта Лукрецiя Кара («Про природу речей»), Горацiя, Катулла, Овiдiя («Метаморфози»), Тiбулла та iн. римських поетiв, з латинських поезiй Г. С. Сковороди («От вона, молодiсть року!», «На день народження Василя Томари») та С. Яворського («Стефана Яворського, митрополита Рязанського та Муромського слiзне з книгами прощання»); переклади з новiтнiх (вiд епохи Вiдродження) європейських та народiв СРСР поетiв Ф. Петрарки, П. Ронсара, Ж. Дю-Белле, Ж. -М. Ередiа («Забуття», «На Отрисi», «Горам божественним», «Вицвiт вогню» та iн.), Т. Готьє, Е. Верхарна, П. -Ж. Беранже («Вже скоро, Францiє...», «Фея рим», «Мощi», «14 липня» та iн.), А. Мiцкевича («Чатирдаг»), З. Пшесьмицького, О. С. Пушкiна («До Овiдiя», «Пам'ятник», «Поетовi», «Що в iменi тобi моїм?» та iн.), М. Ю. Лермонтова, П. Бутурлiна («Шевченкова могила»), I. Бунiна, В. Брюсова («Ми», «Наполеон», «До вiрменiв» та iн.), Янки Купали (1907–1934) та iн. Всього 104. Матерiали до перевидання поезiй та перекладiв М. К. Зерова: рукописи перекладачiв, списки перекладiв М. Зерова з В. Гете та Леконта де Лiля, переклади творiв М. Зерова росiйською мовою (I. Поступальського - «Аристарх», «Александрiя») (1963–1966). Всього 64. Лiтературнi працi – «Нове українське письменство», «Аполог в українськiй лiтературi ХIХ – ХХ вв.», «Квiтка i пiзнiша українська проза. (До 150-рiччя вiд дня народження)», «Леся Українка i читач. (З нагоди 15-х роковин з дня смертi)», «Франко – поет», «Українська лiтература. Курс у повiтовiй управi», «Iсторiя українського письменства» та iн.; лiтературознавчi працi, статтi, курси, конспекти лекцiй тощо. Всього 30. Пiдготовчi матерiали до наукових студiй – начерки примiток до видань, виписки та списки джерел, нотатки тощо (1920-i – 1930-i). Всього 682 Бiблiографiчний матерiал на твори М. Зерова* , на твори про нього, начерки тощо. Всього 618. Дарчий напис М. К. Зерова М. С. Грушевському (1929). Листи М. К. Зерову: Р. I. Олексiєва, М. Слабченка, П. П. Филиповича та iн. (1918–1934). Всього 9 кор. Дарчi написи М. К. Зерову: Є. П. Кирилюка та М. А. Плевако 3 (1928–1931). Листи М. К. Зерову: Р. I. Олексiєва, М. Слабченка, П. П. Филиповича та iн. (1918–1934). Всього 9 кор. Матерiали до бiографiї М. К. Зерова: видавничi договори, запрошення (1930), трудовий список (1934). Матерiали, зiбранi М. К. Зеровим: тексти перекладiв М. Драй-Хмари, М. Т. Рильського, С. Смеречинського з П. Клоделя, П. Верлена, С. Маларме, С. Метерлiнка, В. Гете, невстановлених авторiв iз «Слова о полку Iгоревiм», статтi рiзних авторiв до 70-рiччя вiд дня народження М. М. Коцюбинського, матерiали про творчiсть А. Барбюса, М. Вороного, Стендаля та iн. Матерiали про М. К. Зерова. Статтi та рецензiї на його твори: рецензiя О. I. Бiлецького на iсторичний нарис «Нове українське письменство» (1924), статтi В. Галушки, Д. Зерова, Г. П. Кочури, М. Т. Рильського, Л. В. Череватенка, В. О. Шевчука та iн., «Спогади про Миколу Зерова» С. Ф. Зерової (1960-i), лист батька М. К. Зерова до С. Ф. Зерової з повiдомленням про смерть М. К. Зерова (1940), листи С. Ф. Зеровiй у справах творчої спадщини письменника: М. Зозулi, сестер Г. В. та С. В. Кошових, Л. Курилової, М. I. Рудницького та iн., листи Ф. П. Максименка, Р. I. Олексiїву iз згадками про М. К. Зерова, листи видавництва «Днiпро» та редакцiї журналу «Жовтень» в питаннях видання та публiкацiї творiв М. К. Зерова (1924–1978). Фотографiї М. К. Зерова, iндивiдуальнi: фотопортрети, анотованi оригiнали та копiї (1907–1928), з дарчими написами Т. Г. Волобуєвiй, дядьковi Iвану, невстановленiй особi («Лiдiя Iванiвна») (1914–1928), в групi з дружиною, сином, в колi друзiв, в т.ч. з М. Рильським, П. Филиповичем, Б. Якубським та iн., з випускниками та викладачами Київської торгово-промислової школи тощо 40 (1907–1930). Портрет М. К. Зерова олiвцем роботи невстановленого художника (Соловки, 1937) – оригiнал та фотокопiя; дружнi шаржi на М. К. Зерова, Остапа Вишню, Д. Загула, Д. Фалькiвського, Б. Якубського – типографськi репродукцiї (можливо, з серiї «Український парнас», 1920-i); фоторепродукцiї живописного (I. Шульга) та скульптурного (I. Макогон) портретiв М. К. Зерова 11 (1920-i – 1960-i).